image

image

» Tư Vấn Nghiên Cứu

Giới Thiệu

VNU-ILEAD là nơi cung cấp các giải pháp quản trị hiệu quả cho các tổ chức, địa phương thông qua các hoạt động nghiên cứu và tư vấn.

Ngoài các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, Viện cũng triển khai các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu:

Các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quản trị đại học, giáo dục, quản lý, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo..

Các dịch vụ tư vấn, xây dựng giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, địa phương trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược và chính sách.

Các lĩnh vực tư vấn:

Quản trị:

 • Rà soát, đánh giá, phát triển năng lực đội ngũ
 • Nâng cao năng lực chuyển đổi số
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tổ chức
 • Đào tạo nhân lực đổi mới sáng tạo

Công nghệ:

 • Chuyển đổi số doanh nghiệp, cơ quan hành chính công.
 • Tư vấn giải pháp xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu.

Chất lượng giáo dục:

 • Tự đánh giá cấp chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Fibaa
 • Quản trị đại học

Các dự án đã thực hiện: 

 • Tư vấn xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ công chức Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh đáp ứng yêu cầu công tác giai đoạn 2021 – 2025.
 • Xây dựng đề án “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025”.
 • Tư vấn đào tạo các lớp Chuyển đổi số cho Sở nội vụ tỉnh Bình Thuận
 • Xây dựng đề án “Đào tạo nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025” – Bộ khoa học công nghệ