image

image

» ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho địa phương?

– Đổi mới sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của mỗi quốc gia trong thời đại mới. Để đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, việc phát triển nguồn nhân lực tại địa phương là vấn đề cần được quan tâm đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của địa phương cần phải có nhận thức, tư duy đổi mới trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chính sách phát triển tài sản trí tuệ, chuyển đổi số,…
– VNU-ILEAD là một trong những đơn vị tiên phong tổ chức các khóa bồi dưỡng nhận thức và tư duy về đổi mới sáng tạo làm cơ sở để các địa phương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của địa phương
 • Cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội

3. Nội dung đào tạo chính

 • Phương pháp luận về tư duy sáng tạo, đổi mới
 • Kiến thức cơ bản/nâng cao về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
 • Kỹ năng cơ bản/nâng cao thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo (bao gồm các kỹ năng số)
 • Công cụ về quản trị năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ,…

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Cán bộ, công chức, viên chức có tư duy, hiểu biết về đổi mới sáng tạo và các kỹ năng có liên quan
 • Nâng cao năng lực hiểu biết và áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0

5. Các khóa học và lộ trình

 • Hiểu biết về tư duy sáng tạo và đổi mới
 • Kiến thức cơ bản về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công
 • Kiến thức chuyên sâu về đổi mới sáng tạo gắn với từng lĩnh vực
 • Nhận thức về chuyển đổi số và tư duy số
 • Các kỹ năng số cơ bản
 • Các kỹ năng số nâng cao
 • Kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ