image

image

» CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho địa phương?

– Chuyển đổi số đang là xu hướng, là bước phát triển trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để triển khai thành công chương trình chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các địa phương cần được trang bị tư duy mới về chuyển đổi số cũng như những kiến thức và kỹ năng để lựa chọn công nghệ số phù hợp, sử dụng thành thạo và hiệu quả các ứng dụng của công nghệ vào hoạt động chuyên môn.
– VNU-ILEAD sẽ đồng hành cùng các địa phương trong hành trình chuyển đổi số thông qua việc cung cấp các chương trình bồi dưỡng cơ bản và nâng cao về chuyển đổi số cho từng đối tượng, cấp bậc và ngành nghề.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của địa phương
 • Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của địa phương
 • Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức nhà nước của địa phương

3. Nội dung đào tạo chính

 • Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số
 • Chiến lược và lộ trình chuyển đổi số của tổ chức
 • Triển khai chuyển đổi số cho tổ chức
 • Xây dựng chính quyền số và điều chỉnh mô hình quản trị, tổ chức

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về bản chất, mục tiêu và quá trình chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sống, làm việc, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao cho công chức, viên chức, công dân, tổ chức; phát triển Chính phủ điện tử.

5. Các khóa học và lộ trình

 • Chuyển đổi số trong đơn vị hành chính công
 • Tư duy đổi mới về lãnh đạo, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi số
 • Lập kế hoạch chuyển đổi số cho đơn vị hành chính công
 • Triển khai chuyển đổi số cho đơn vị hành chính công
 • Quản lý các nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số
 • Kỹ năng xây dựng và triển khai quy trình làm việc số
 • Kỹ năng khai thác các công nghệ số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số, xử lý thông tin số, giao dịch điện tử
 • Chuyển đổi văn hóa số: thách thức và hành động