image

image

» Tin tức » Cán bộ công chức tỉnh An Giang tham gia lớp các kỹ năng nâng cao hiệu quả nghiệp vụ

Cán bộ công chức tỉnh An Giang tham gia lớp các kỹ năng nâng cao hiệu quả nghiệp vụ

19.05.2022

Từ ngày 17 đến 19 tháng 5 năm 2022, Vin Đào to – Nghiên cu qun tr, ĐHQG-HCM (IMRT) phi hp vi S Ni v tnh An Giang t chc lớp bi dưỡng “các k năng nâng cao hiu qu nghip vụ” cho 120 cán b, công chc, viên chc tnh An Giang, theo hình thc online.

Khóa hc được trin khai vi mc tiêu cung cp cho cán b, công chc, viên chc nhng kiến thc và phương pháp cn thiết đ phát trin các k năng ng dng trong hot đng công v như: k năng hoch đnh và t chc công vic, k năng qun lý thi gian, k năng gii quyết tình hung và k năng giao tiếp; thông qua đó giúp nâng cao hiu qu công vic thc tế và góp phn phát trin đơn v, t chc.

Vi s dn dt ca TS. Huỳnh Văn Thông – Nguyên Trưởng Khoa Báo chí và Truyn thông, Trường Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, ĐHQG-HCM, bên cnh các ni dung liên quan đến k năng nâng cao hiu qu công vic trong lĩnh vc hành chính công, hc viên còn tích cc tham gia tho lun và trao đi ý kiến v các tình hung thc tế gn vi công vic.

Thảo Vy.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP